novozymes

Consultant Ellen Breddam visiting Novozymes